sobota 03.12, godz. 12:00

Bajki pod Globusem. Warsztaty literacko-plastyczne z Alicją Krzanik

Kra­kow­skie Księ­gar­nie na Medal

Bajki Pod Glo­bu­sem – warsz­ta­ty li­te­rac­ko-pla­stycz­ne

so­bo­ta, 3 grudnia o godz. 12.00

Wstęp wolny!

Re­zer­wa­cja: pod­glo­bu­sem@​liberglob.​pl

Za­pra­sza­my na Bajki Pod Glo­bu­sem – warsz­ta­ty li­te­rac­ko-pla­stycz­ne wokół „Li­ter­ko­wej książ­ki (wyd. Nasza Księ­gar­nia) – ubieramy choinkę

Alicja Krzanik szczę­śli­wa mama dwój­ki dzie­ci. Au­tor­ka wier­szy dla dzie­ci. Współ­pra­cu­je m.​in. ze Świersz­czy­kiem oraz ma­ga­zy­nem Dzie­ci. Kiedy aku­rat nie ry­mu­je, wspi­na się po gó­rach, czyta, ma­lu­je, gra na fle­cie po­przecz­nym lub two­rzy bi­żu­te­rię. Pod­czas pi­sa­nia to­wa­rzy­szą jej dwie roz­mru­cza­ne kotki po­ezja w naj­czyst­szej for­mie.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Wy­da­rze­nie jest re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­jek­tu Fun­da­cji Mia­sto Li­te­ra­tu­ry pt. „Kra­kow­skie Księ­gar­nie na Medal” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mia­sta Kra­ko­wa.

Bieżące

Ubiegłe

2022

2021

2020