sobota 05.11, godz. 12:00

Bajki pod Globusem – czytamy Juliana Tuwima i Jana Brzechwę

Kra­kow­skie Księ­gar­nie na Medal

Bajki Pod Glo­bu­sem – warsz­ta­ty ak­tor­skie dla dzie­ci i gło­śne czy­ta­nie wy­bra­nych frag­men­tów ksią­żek Tuwima i Brzechwy

so­bo­ta, 5 listopada o godz. 12.00

Wstęp wolny!

Re­zer­wa­cja: pod­glo­bu­sem@​liberglob.​pl

Za­pra­sza­my na Bajki Pod Glo­bu­sem – warsz­ta­ty ak­tor­skie!

Po­czy­ta­my frag­men­ty ksią­żek Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, zapraszamy także do za­ba­wy ze sło­wem! Bę­dzie­my słu­chać utwo­rów z kla­sy­ki li­te­ra­tu­ry dzie­cię­cej, któ­re aktor­sko zin­ter­pre­tu­ją dla nas ak­to­rzy Filip Bo­che­nek i Anna Koń­czal-Bochenek. Za­pla­no­wa­li­śmy gło­śne czy­ta­nie wier­szy i frag­men­tów bajek, ćwi­cze­nia ak­tor­skie do­sto­so­wa­ne do wieku dzie­ci i roz­mo­wy o książ­kach w prze­strze­niach księ­gar­ni.

Za­pra­sza­my!

Wy­da­rze­nie jest re­ali­zo­wa­ne w ra­mach pro­jek­tu Fun­da­cji Mia­sto Li­te­ra­tu­ry pt. „Kra­kow­skie Księ­gar­nie na Medal” współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mia­sta Kra­ko­wa.

Bieżące

Ubiegłe

2022

2021

2020